Online VIS Statistic Package

 

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการขอ USERNAME และ PASSWORD ให้ครบทุกช่อง

Email Address (ใช้สำหรับเป็นชื่อ Login)
ต้องเป็น e-mai ที่ท่านใช้งานอยู่ ทางระบบ จะใช้ email สำหรับตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ
ชื่อและนามสกุล ไม่ต้องระบุคำนำหน้านาม
ประเภทกลุ่มผู้ใช้( กลุ่มอาชีพ )
เลือกกลุ่มอาชีพหรือลักษณะการทำงานของท่าน
ถ้ากลุ่มอาชีพไม่ตรงตามที่ระบุไว้กรุณาเลือกกลุ่มอาชีพ อื่นๆ


หน่วยงาน/สังกัด
สถานที่ติดต่อ (ที่ติดต่อได้สะดวก)
รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขที่ติดต่อท่านได้สะดวกที่สุด
วัตถุประสงค์การใช้