ความปลอดภัยพื้นฐาน การบริหารจัดการและงานด้านบุคลากร

นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ รพ.เทพา จ.สงขลา

แนวทางทั่วไป

 

หลักการติดต่อสื่อสาร Communication

หลักการทั่วไป

 

ระบบของการสื่อสาร

 

หลักการระบบการเงินและการขนส่งเงิน Cash Handling and Transfer


หลักการดูแลผู้เยี่ยมเยียน Visitor

 

หลักการดูแลครอบครัวของเจ้าหน้าที่ Family members

 

หลักการจัดการความเครียด

หลักการทั่วไป

 

การดูแลความเครียด