Untitled Document
ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก
         
1. ร่างเอกสารสำคัญเรื่องขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถึงผู้อำนวยการ ศวชต.

โดยเนื้อหาในเอกสารจะต้องระบุถึงรายละเอียดผู้ขอใช้ข้อมูลต่อไปนี้

  • อีเมล์ส่วนตัว (สำหรับการติดต่อสื่อสารและใช้ในการเข้าระบบ)
  • ชื่อ-นามสกุล
  • หมายเลขบัตรประชาชน
  • ตำแหน่ง
  • เบอร์โทรส่วนตัว
  • สังกัด
  • ที่ตั้งหน่วยงาน
  • วัตถุประสงค์การนำไปใช้
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัด...... อำเภอ.......

2. ส่งมาที่ : ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้
อาคาร 51B คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร/แฟกซ์ 073-334088

3. รอผลการพิจารณา ซึ่งจะแจ้งผลพร้อมรหัสผ่าน (กรณีอนุมัติให้ใช้ข้อมูลได้) ไปทางอีเมล์ที่ได้ให้ไว้
 

 

© DSCC Pattani, Developed by DSCC Pattani
Building 51B, 3rd Floor, Room 310, Faculty of Science and Technology. Prince of Songkla University. Pattani Campus. Muang, Pattani, Thailand. 94000.