เข้าสู่ระบบ
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
 
 
         ความสามารถของระบบ     
                
สำหรับผู้ใช้ทั่วไป มีส่วนการทำงานดังต่อไปนี้
สอบถามเชิงพื้นที่  
     การเกิดเหตุความไม่สงบในมิติของพื้นที่และเวลา
     การกระจายของผู้ได้รับผลกระทบในแต่ละพื้นที่
สอบถามเหตุการณ์
     แนวโน้มจำนวนเหตุการณ์ในแต่ละจังหวัด
     จำนวนเหตุการณ์ในแต่ละประเภท
สอบถามผู้ได้รับผลกระทบ
     แนวโน้มจำนวนผู้ได้รับผลกระทบในแต่ละจังหวัด
     จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจำแนกเพศ ศาสนา หรืออาชีพ
 
สำหรับสมาชิกของระบบ เพิ่มเติมส่วนการทำงานดังต่อไปนี้
สืบค้นเหตุการณ์
     รายละเอียดเหตุการณ์
สืบค้นผู้ได้รับผลกระทบ
     รายละเอียดของผู้ได้รับผลกระทบ
รายงานเพิ่มเติม
     รายงานเพิ่มเติมสำหรับผู้บริหาร
© DSCC Pattani, Developed by DSCC Pattani
Building 51B, 3rd Floor, Room 310, Faculty of Science and Technology. Prince of Songkla University. Pattani Campus. Muang, Pattani, Thailand. 94000.