โครงการการจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติภาคใต้

(Disaster Management of Public Health Sector: Lesson Learned from the South)


contact: k4dmsouth@gmail.com

ปี 2555