การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในเหตุการณ์ภัยพิบัติ : ข้อแนะนำในการให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ

แปลจาก Humanitarian assistance in disaster situations:  a guide for effective aid

Pan American Health Organization Emergency Preparedness and Disaster Relief Coordination Program, Washington DC, 1999 (accessed via ReliefWeb Humanitarian Library, http://www.reliefweb.int/w/lib.nsf/WebPubDocs/B0EB4CFE1D590EEBC1256C25005ACFE2?OpenDocument)

 

 

สิ่งที่ไม่ควรส่งไปให้ความช่วยเหลือ:

 

                ของที่ใช้แล้ว เช่น เสื้อผ้า, รองเท้า เป็นต้น เพราะส่วนใหญ่ คนในพื้นที่ได้ช่วยกันบริจาคจนมากเกินความต้องการ และจะเป็นการประหยัด, สะดวก และถูกหลักอนามัย กว่าที่จะซื้อเสื้อผ้าใหม่ ในพื้นที่มากกว่าที่จะจัดส่งไป

                อาหาร ถึงแม้ว่าสื่อนานาชาติอาจจะเน้นถึงปัญหาการจัดหาสิ่งของจากในพื้นที่ แต่ก็ไม่ควรส่งอาหาร แต่ถ้ามีความต้องการอาหาร, ควรเป็นอาหารที่ไม่เน่าเสียเร็ว, ควรมีคำอธิบายที่ชัดเจน, และเป็นอาหารที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น

                ยาสามัญประจำบ้าน หรือ ยาที่แพทย์สั่ง ยาและผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมต่างๆ ต้องการพื้นที่ และอาจต้องใช้บุคลากรสาธารณสุขในการจัดกลุ่ม และติดฉลากซึ่งต้องใช้เวลา แทนที่จะได้ไปทำงานอื่นๆ ที่สำคัญกว่า

 

 

อุปกรณ์ที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดก่อนรับบริจาค ได้แก่

 

·   อุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้แล้ว  ควรมีคู่มือและคุณสมบัติที่ชัดเจน หากเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็น การตรวจสอบควรทำโดยช่างเทคนิคจากประเทศที่บริจาคหรือจากองค์กรระหว่างประเทศ

·   อุปกรณ์ใหม่ ควรพิจารณาราคาค่าขนส่ง และการหาอะไหล่ และ ผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมแซมและรักษาอุปกรณ์ ผู้ผลิตส่วนใหญ่ยินดีจะรอ การปรึกษาทางเทคนิคกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

·   เต็นท์ หลายๆ ประเทศ มีสต๊อกของ เต๊นท์ที่ผลิตภายในประเทศจำนวนมาก เงินที่ผู้บริจาคยินดีจะจ่ายเพื่อซื้อเต๊นท์ และขนส่งเต๊นท์ ควรจะใส่ในทางการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ในพื้นที่มากกว่า

·   วัคซีน  วัคซีนส่วนใหญ่ มักจะมีความจำเป็น หรือยอมรับโดยกระทรวงสาธารณสุข ควรตรวจสอบบริษัทผลิต? ขนาดยาวและวันหมดอายุและแจ้งต่อกระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

SUMA

สิ่งของที่ได้รับบริจาคที่มีเป็นจำนวนมาก ในกรณีการเกิด เหตุการณ์ภัยพิบัติขนาดใหญ่ มักจะสร้างปัญหาในการจัดการสำหรับประเทศที่ประสบภัย ในการจัดการกับปัญหานี้ The Pan American Health Association รวมกับองค์กรนานาชาติ และรัฐบาลประเทศต่างๆ ได้เริ่มโครงการที่เรียกว่า “Supply Management Project” หรือ SUMA ในปี 1992 วัตถุประสงค์หลัก คือการเสริมความเข็มแข็งของประเทศในการจัดการเก็บสิ่งของบริจาค เพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติ

 

ภาระกิจสำคัญของ SUMA ได้แก่:

§        จำแนกและระบุประเภทของสิ่งของบริจาค

§        ระบุประเภทและจัดลำดับความสำคัญในการแจกจ่ายสิ่งของ ที่จำเป็นสู่ผู้ประสบภัย

§        ดูแล และควบคุมการแจกจ่ายในคลังเก็บของ

§        รวบรวมฐานข้อมูลของสิ่งของบริจาค ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารประเทศ

§        การลงทะเบียนการส่งของต่อผู้ประสบภัย

§        แจ้งข้อมูลสิ่งของที่ได้รับบริจาคต่อผู้บริหารประเทศ และผู้บริจาค

§        ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของบริจาคที่มีต่อผู้ดูแลจัดการภัยพิบัติ สำหรับการแจกจ่ายสิ่งของต่อผู้ประสบภัย