Home
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล

 

 • คณะกรรมการ และขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
  • ภาษาไทย .pdf
  • English version .pdf
 • มาตรฐานการดำเนินงานในการให้บริการทางวิชาการ
  • ภาษาไทย .pdf
  • English version .pdf
 • ตัวอย่างหนังสือขอข้อมูล
  • ภาษาไทย           .pdf   .doc
  • English version   .pdf   .doc
 • สรุปการดำเนินงาน 2550 .pdf

 • การใช้ประโยชน์จากข้อมูล VIS .zip
 • VIS กับ การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน EMS .pdf
 • รพ. สมเด็จฯ นาทวี .zip
 • รพ. สตูล .zip
 • รพ. ยะรัง .zip
 • รพ. บันนังสตา .zip
 

สถิติการใช้งาน

051128