Home
การนิเทศงาน ประเมินผล

 

 • คู่มือนิเทศงาน ฉบับ มี.ค. 2550 .zip
      
 • สรุปการนิเทศงาน 
  • ครั้งที่ 1 ม.ค.   .pdf 
  • ครั้งที่ 2 เม.ย.  .pdf 
  • ครั้งที่ 3 พ.ค.   .pdf 
  • ครั้งที่ 4 ก.ค.   .pdf 
  • สรุปปีงบ 2550 .pdf

 • การประเมินระบบเฝ้าระวังฯ .pdf
 

สถิติการใช้งาน

051139