ระดับ 4 ระดับความคุกคาม สีแดง
ระดับความคุกคาม ข้อพิจารณา และมาตรการที่อาจต้องดำเนินการ ทำแล้ว/ยัง หมายเหตุ
การตอบสนองภาวะฉุกเฉิน - การดำเนินงานในภาวะวิกฤติ
1 ให้เจ้าหน้าที่ทีมจัดการเหตุวิกฤตและทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ  ร่วมกันจัดการใช้แผนฉุกเฉินรับสถานการณ์และ/หรือแผนดำเนินงาน/กู้สถานการณ์เพื่อรับภาวะคุกคามที่มีผลกระทบต่อองค์กร บุคลากร ร้านค้า    
2 เปิดศูนย์กลางการบัญชาการโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่เว้นวันหยุด    
3 แจ้งเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายเรื่องการอพยพบุคลากรและปิดองค์กร    
4 เตรียมปิดอาคาร ดูแลรักษาทรัพย์สิน ปิดอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ในกรณีมีการอพยพ หากจำเป็น ให้เตรียมมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ทำหน้าที่ดูแลสถานที่เดิม กำหนดขั้นวิธีการ และเวลาการเปิดทำงานใหม่อีกครั้ง    
5 เตรียมและดูแลรักษาช่องทางการติดต่อสื่อสารไว้ใช้เป็นพิเศษล่วงหน้าในกรณีฉุกเฉิน เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต     
6 เตรียมการอพยพเจ้าหน้าที่และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติการกู้สถานการณ์    
7 เตรียมการอพยพด้วยมือ(manual evacuation) ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนที่สำคัญไปยังสถานที่ทำงานทดแทน    
8 จำกัดการเข้าถึงอาคาร อุปกรณ์ ระบบไว้สำหรับบุคลากรที่จำเป็นเท่านั้น    
การป้องกันบุคลากร
9 แนะนำให้บุคลากรสลับสับเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางมาทำงาน    
10 ให้บุคลากรที่ไม่จำเป็นงดมาทำงานโดยไม่ถือเป็นวันลา ใช้ระเบียบการลาที่ยืดหยุ่น     
11 เตือนให้เจ้าหน้าที่รายงานคำถามจากสื่อต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ขององค์กร    
12 งดการเดินทางไปในพื้นที่ที่ถูกโจมตีหรือเป็นเป้าหมายการคุกคาม    
13 งดการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาที่ไม่จำเป็น หรือจัดนอกสถานที่     
14 เสริมความระแวดระวังด้านความปลอดภัยต่อสิ่งรอบตัวตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการถูกโจมตี    
15 ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ฉุกเฉินให้เพียงพอและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ    
16 เติมน้ำมันในยานพาหนะต่าง ๆ ให้เต็มอยู่เสมอ    
17 หลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลข่าวสารที่ไม่สำคัญ    
18 จัดหาผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ตั้งสายด่วนรับภาวะวิกฤตถ้าเหมาะสม    
การป้องกันทางกายภาพ
19 งดหรือเลื่อนการจัดงานต่าง ๆ ที่มีองค์กรสนับสนุนหรือเป็นเจ้าภาพหลักเพียงผู้เดียว    
20 เตรียมตำแหน่งทีมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน    
21 ใช้แผนรองรับการเปลี่ยนเส้นทางหรือข้อจำกัดของการคมนาคมขนส่ง    
22 จัดเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมรับความต้องการที่สำคัญต่าง ๆ ในภาวะฉุกเฉิน    
23 เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การลาดตระเวน ให้เห็นอย่างชัดเจน     
24 สลับสับเปลี่ยนการใช้วิธีตรวจตราที่จุดผ่านเข้าออก    
25 เสริมการตรวจตราทุกอาคารและระบบการควบคุมการผ่านเข้าออก/การตรวจจับการบุกรุก เช่น กล้องวงจรปิด สัญญาณเตือนภัย กุญแจล็อก ไฟส่องสว่าง คีย์การ์ด ตรวจสอบระบบเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ    
26 เตรียมการให้ความช่วยเหลือในการอพยพและขั้นตอนฉุกเฉินต่าง ๆ ให้ความร่วมมือ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยขององค์กรและเจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย    
27 จำกัดทางเข้าออกให้เหลือน้อยทีสุดเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน    
28 ตรวจสอบอาคาร/ห้องว่างปิดหรือล็อกพื้นที่ที่ไม่จำเป็น    
29 เตรียมตัวปิดหน่วยงาน อุปกรณ์ในกรณีมีการอพยพและประสานกับเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย หากจำเป็นให้ตัดการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรกับอินเตอร์เน็ต    
30 ยืนยันสถานะ ความพอเพียงของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก็บรักษาไว้นอกสถานที่    
31 งดหรือเลื่อนงานจ้างเหมาที่ไม่จำเป็นทั้งหมดหรือตรวจสอบการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จ้างอย่างต่อเนื่อง