โครงการพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก

และการบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุคคล เขต 12

 

Contact: oppp12@gmail.com

 

ปี 2554

 

·       การ Audit ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกและการบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุคคล

o      โปรแกรม Audit     .zip

o      เอกสารคู่มือประกอบการใช้งาน       .pdf

 

 

·       การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคระห์และนำเสนอข้อมูลระบบบริการสุขภาพ

o      โครงการ    .pdf

o      เอกสารคู่มือประกอบการอบรม        .pdf

o      Side ประกอบการอบรม

§       Slide ของวันที่ 1              .zip

§       Slide ของวันที่ 2              .zip

o      โจทย์และเฉลย

§       โจทย์และเฉลยของวันที่ 1 และ 2     .zip

§       โจทย์และเฉลยของวันที่ 3   .zip

o      ชุดข้อมูล

§       สำหรับทำโจทย์วันที่ 1 และ 2         .zip

§       สำหรับทำโจทย์จากผู้เข้าอบรม       .zip

§       สำหรับทำแบบฝึกหัดวันที่ 3          .zip

o      อื่นๆ

§       Data dictionary OPPP52            .zip

§       ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชั่น Excel         .zip

 

 

·       การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการข้อมูลระบบบริการสุขภาพด้วยภาษา SQL

o      โครงการ    .pdf

o      เอกสารประกอบการอบรม   .pdf     (Update: 02/05/2554)

o      Slide ประกอบการอบรม

§       Slide ของวันที่ 1              .ppt

§       Slide ของวันที่ 2              .ppt

§       Slide ของวันที่ 3              .ppt

o      โจทย์และเฉลยของการอบรม

§       โจทย์และเฉลยของวันที่หนึ่ง           .doc

§       โจทย์และเฉลยของวันที่สอง           .doc

§       โจทย์ของวันที่สาม                     .doc

§       เฉลยของวันที่สาม                      .doc

o      ชุดข้อมูล

§       ข้อมูล 8 แฟ้ม                           .zip

§       ข้อมูล 12 แฟ้ม                          .zip

§       ข้อมูล 18 แฟ้ม                          .zip

o      โปรแกรม

§       MySQL เวอร์ชั่น 5.5.1 (32 bit)                         .msi

§       MySQL เวอร์ชั่น 5.5.1 (64 bit)                         .msi

§       MySQL Connector ODBC เวอร์ชั่น 5.1.8 (32 bit)                     .msi

§       MySQL Connector ODBC เวอร์ชั่น 5.1.8 (64 bit)                     .msi

§       SQLyog Community Edition - 8.63                            .exe

o      โปรแกรมอื่นๆ

§       appserv                       .exe

 

ปี 2553

 

·       การพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกและการบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุคคล

o      โครงการ    .pdf

o      คู่มือขั้นตอนการพัฒนาระบบ

§       การเตรียมข้อมูล                        .pdf

§       การใช้งานโปรแกรม ReNamer       .pdf

§       การตรวจสอบข้อมูลด้วยโปรแกรม OP Analysis                .pdf

§       การตรวจสอบข้อมูลด้วยโปรแกรม FanAnalyst                  .pdf

§       การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม NHSO File Merger       .pdf

o      โปรแกรม

§       โปรแกรม ReNamer         .exe

§       โปรแกรม OP Analysis      .exe

§       โปรแกรม FanAnalyst       .exe

o      รายงาน

§       ความก้าวหน้าโครงการ       .pdf

 

·       การ Audit ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกและการบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุคคล

o      แนวทางการ Audit .ppt .pdf (Update: 08/06/2553)

o      ขั้นตอนการ Audit

§       การ review เวชระเบียน

o      แบบเก็บข้อมูล

o      รพ.

·       OP 12 แฟ้ม:    .doc .pdf

·       PP 8 แฟ้ม:      .doc .pdf

o      สอ./PCU

·       OP 18 แฟ้ม:    .doc .pdf

·       PP 18 แฟ้ม:    .doc .pdf 

§       การจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม EpiData

o      โปรแกรม EpiData           .exe

o      คู่มือการใช้โปรแกรม EpiData สำหรับการป้อนข้อมูล นำเข้าข้อมูล และเปรียบเทียบข้อมูล (Validate)        .pdf (Update: 14/06/2553)

o      ไฟล์ .qes, .chk, .rec สำหรับป้อนข้อมูลจากแบบเก็บข้อมูล

o      รพ.    

·       OP 12 แฟ้ม:    op12.zip

·       PP 8 แฟ้ม:      pp8.zip (Update: 08/06/2553)

o      สอ.     

·       OP 18 แฟ้ม:    op18.zip

·       PP 18 แฟ้ม:    pp18.zip (Update: 15/06/2553)

o      ไฟล์ MS Excel template สำหรับบันทึกผลความครบถ้วนและความถูกต้อง     .xls (Update: 08/06/2553)

o      โปรแกรม

§       โปรแกรม Epidata .exe